Type what you are searching for:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Eva design clothes / ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на eva-design-clothes.com

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на eva-design-clothes.com, които уреждат правилата за използването на eva-design-clothes.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. ЗЗД „Александра 1“ е дружество със седалище и адрес на управление в БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София, пощ. код: 1729, ж.к. МЛАДОСТ 1А No, бл. 505А, вх. 2, БУЛСТАТ 177309238.

2.2. ЗЗД „Александра 1“ администрира електронния магазин Eva Design Clothes, под формата на сайта eva-design-clothes.com (наричан за краткост „Платформата“). ЗЗД „Александра 1“ щe бъде наричано за краткост по-долу ЕДС.

2.3. Можете да се свържете с ЕДС на посочения по-горе адрес, на телефон +359 898 536 328 или на и-мейл адрес [email protected].

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

3.2. Продавач – ЗЗД „Александра 1“, наричано за краткост ЕДС.

3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса eva-design-clothes.com и неговите поддомейни

3.4. Платформата – Сайта Eva design clothes.

3.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от ЕДС (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с ЕДС и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

3.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

3.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, адрес за доставка и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

3.8. Желани – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

3.9. Списък – секция в раздел „Желани“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува

3.10. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача

3.11. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ЕДС и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ЕДС, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.12. Стока(-и) – всеки продукт, находящ се на Платформата, включително продукти, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.13. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката ЕДС или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.14. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.15. Съдържание

• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ЕДС на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

• данни относно Продавача.

3.16. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Желани”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.17. Транзакция – действието от страна на ЕДС по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.18. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

3.19. Цени – цените на Платформата, на които ЕДС предлага съответната Стока на Клиентите си.

3.20. “Бърза поръчка” – услуга за поръчваме, предоставена от ЕДС за сайта eva-design-clothes.com, чрез нея Купувачите могат да поръчат без необходимост от регистрация в Платформата.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на ЕДС обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. ЕДС си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна нище ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. ЕДС полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ЕДС уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ЕДС се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. ЕДС не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона или чрез опцията за бърза поръчка и съответно тази Поръчка се регистрира от служител на ЕДС.

5.2. ЕДС ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ЕДС прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ЕДС уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

6.2. ЕДС си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ЕДС по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към ЕДС, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ЕДС не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата начини за контакт в раздел „Контакти”.

6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, ЕДС си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

6.5. ЕДС може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.6. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.7. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на ЕДС.

7.2. ЕДС има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

7.3. Нищо в сключения между ЕДС и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ЕДС последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ЕДС върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ЕДС.

7.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ЕДС за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между ЕДС и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ЕДС, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ЕДС няма да се счита за съгласие от страна на ЕДС да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ЕДС.

7.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ЕДС.

8. ПОРЪЧКА

8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

8.3. Потвърждавайки Поръчката, ЕДС потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

8.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ЕДС във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

8.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на ЕДС да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

• Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

8.7. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ЕДС в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ЕДС. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес посочен от Продавача, като междувременно уведоми Продавача за това на [email protected] или на посочения в Сайта телефон. Купувачът може да върне Продукта(-ите) и като попълни формуляр на ЕДС намиращ се в секция „Моя Акаунт“ и в настоящите Общи Условия. В този случай, Купувачът е длъжен да попълни формуляра на хартиен носител и да го изпрати по пощата след уточняване по телефона на кой адрес да изпрати формуляра. Един такъв формуляр може да съдържа Стоки само от една Поръчка.

8.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство

8.9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от ЕДС, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

8.10. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Желани“, в която може да създава Списъци.

9. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ЕДС, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2. С предоставянето на свои данни на ЕДС (включително и-мейл) Клиентът /Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват ЕДС или трети лица, партньори на ЕДС, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ЕДС може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.

11. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

11.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

11.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

11.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

11.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

11.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:

• Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“

• Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“

• Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

11.4.2. „Желани“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:

• Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Желани“

• препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Желани“

• Наличност на Стоки

12. ПЛАЩАНЕ

12.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2. Начини на плащане: наложен платеж за територията на Република България, а за страни различни от България, начинът на плащане се уговаря индивидуално по телефон.

12.3. Цената на всеки продукт е поставена непосредствено до наименованието и информацията за него, в съответния електронен каталог, с включен ДДС.

12.4. Освен цената на продукта, Купувачът се съгласява да заплати и цената на доставката, която варира според адреса и начина на доставката и е видна преди финализирането на съответната поръчка и преди потвърждението й

13. ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Доставките се извършват с куриерска фирма ЕКОНТ и в случай, че бъде избрано място на доставка офис на куриера, то този офис следва да е включен в офисната мрежа на ЕКОНТ. След извършването на действията по предходните изречения, Купувачът отбелязва, че е съгласен с настоящияте ОУ, при което потвърждава поръчката.

13.2. При неточни данни, предоставени от Купувача, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Купувача на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, стоката се връща и остава в складовете на Продавача. В този случай стоката не се пази за Купувача, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Купувачът не я потърси от Продавача, то Продавачът ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение.

13.3. След потвърждаване на направената поръчка, Продавачът се задължава да изпрати закупения продукт в срок от 3 дни за поръчки, направени за територията на Република България, а за поръчки направени за територията на страна, различна от България, срокът за изпращане се уговаря индивидуално след провеждане на телефонен разговор между Продавача и Купувача. Купувачът не се ангажира със срок на доставката за поръчки извън България, доколкото това зависи и от доставящият куриер.

13.4. Всички поръчки на продукти зависят от наличността и Продавачът не гарантира, че изложена в електронния каталог стока, за която е посочена наличност, не е изчерпана. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на продукти или няма повече артикули, останали на склад, Продавачът си запазва правото да предложи на Купувача заместващи продукти със същото или по- високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Купувачът не желае да поръча заместващи продукти, поръчката му бива анулирана.

14. ПРЕГЛЕД И ПРАВО НА ОТКАЗ. ГАРАНЦИЯ

14.1. При доставяне на закупената стока, Купувачът има възможност за преглед и констатиране на недостатъци. В случай, че Купувачът не е удовлетворен от получената стока, има възможност да откаже доставката й, като в този случай следва да заплати на доставящия куриер цената на доставката в двете посоки, съгласно Ценоразписа на куриера.

14.2. Купувачът има право да се откаже от закупената стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи каквито и да било разходи, с изкл. на разходи за доставка в двете посоки различни от предложението от Продавача, в 14-дневен срок от получаване на стоката. В този случай Продавачът възстановява на Купувача всички заплатени от него суми, с изключение на разходите за дотавка в двете посоки, ако същите са различни от предложението от Продавача, в 14-дневен срок от датата, на която е получено уведомлението за отказ. Отказът следва да се направи недвусмислено по мейл или поща или съгласно Приложение № 1 към настоящите ОУ, което се изпраща сканирано на Продавача или на хартиен носител по поща. Правото на отказ на Купувача не се отнася за стоки, изработени съобразно изискванията на Купувача или по негова индивидуална поръчка. Правото на отказ по тази точка се отнася единствено за Купувачи потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се отнася за Купувачи физически или юридически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност.

14.3. В случай, че Купувачът се откаже от сключения договор в срока по т. 14.2, той следва да върне стоката не по-късно от 14-дни след деня, в който последният е уведомил Продавача за връщането или отказа си от сключения договор, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички придружаващи документи, аксесоари и подаръци, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти. Купувачът следва да върне стоката на адрес, предварително уточнен с продавача.

14.4. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите и могат да бъдат предявявани на тел. 0898 536 328 от Понеделник до Петък от 10:00 – 18:00 часа и или на ел. поща: [email protected]. Продавачът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие на дефекти по стоката.

14.5. „Стандартна гаранция“ е предоставената от Продавача гаранция на стоки, описана от настоящите ОУ. Продавачът не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на указанията на приложения към стоката етикет, ако има такъв; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Купувача или други лица; корекции върху стоката по какъвто и да било начин; повреди, предизвикани от природни бедствия, метеорологични условия и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

14.6. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

14.7. При рекламация Купувачът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.). Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

17. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

18. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

23.1. ЕДС е носител на права на интелектуална собственост на стоките, които продава под своя марка.
32.2. ЕДС може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си: https://www.eva-design-clothes.com, като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си.
32.3. В случай на спор между Продавача и Купувача, Купувачът има възможност да се свърже с местния орган за алтернативно решаване на спорове (ADR/ОАРС), след като не е успял да реши спора с Продавача. Органът за алтернативно решаване на спорове за територията на Република България е:
Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, пл. Славейков 4 А.
32.4. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Република България.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА eva-design-clothes.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА eva-design-clothes.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на eva-design-clothes.com са следните:

София Младост 1А бл.505а вх.2

Телефон: +359 898 536 328 / Email: [email protected] / www.eva-design-clothes.com